اخبار برگزیده

هر چی میکشیم از دست این بشر اولیه است

ثنا: نوشتن رو کی اختراع کرد

من: خب اولش هر سواد داشت تو مکتبخونه بهایی که سواد نداشتن نوشتن یاد میداد بعد مدرسه اجباری شد و همه رفتند مدرسه

ثنا: نه نه میخوام بدون اولین بار نوشتن چجوری به وجود اومد

من: آهان خب بشر اولیه همزمان با یادگرفتن حرف زدن و اینا کم کم نوشتن رو هم اختراع کرد واسه خودش

ثنا: بشر اولیه یعنی چی؟

من: یعنی آدمایی که اولین بار روی زمین بودند

ثنابا عصبانیت انگار که من مسبب همه بدبختیهای عالمم: خب این بشر اولیه که نوشتن رو آفرید! نمیتونست فقط یدونه"ت" درست کنه به جای دو تا؟! نمیتونست یدونه"س" درست کنه به جای سه تا؟!

من

ثنا

بشر اولیه


هر چی میکشیم از دست این بشر اولیه است

هر چی میکشیم از دست این بشر اولیه است

هر چی میکشیم از دست این بشر اولیه است

 


منبع این نوشته : منبع